שלום לך!     התחבר / שכחתי סיסמא מילים לומדים עם מילומטר פסיכומטרי

תנאי שימוש במילומטר שלי

אנא קרא/י בעיון את הרישיון (להלן: "ההסכם/הרישיון") המצ"ב בטרם ביצוע רכישה או שימוש בתוכנת מילומטר של חברת Applicell בע"מ (להלן: "התוכנה"). תנאי הרישיון לצרכן סופי זה, מהווים את ההסכם המחייב והמלא בינך לבין חברת Applicell בע"מ (להלן: ""Applicell ) ביחס לתוכנה ולשימוש בה, והוא גובר על כל הצעה, הסכמה, הבנה ו/או מצג או התנהגות אחרת בין הצדדים בנוגע לתוכנה. ברכישה או שימוש בתוכנה, הינך מצהיר כי קראת תנאי רישיון אלה וכי הינך מקבל/ת ומביע/ה הסכמתך לתנאי הרישיון באופן בלתי חוזר.

אם אינך מוכן/נה להתחייב בתנאי הרשיון אל תבצע רכישה או שימוש בתוכנה.

תנאי הרשיון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 1. הענקת הרשיון:
  חברת Applicell מעניקה לך רישיון להשתמש בתוכנה אך ורק בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים להלן ובהסכם זה:
  • השימוש בתוכנה מיועד למשתמש אחד בלבד (אדם פרטי בלבד), אך יכול להתבצע במספר תחנות עבודה השייכות לך ו/או מצויות בשליטתך, בשימוש ביתי. אין להשתמש בתוכנה על יותר ממחשב אחד בו זמנית או על גבי רשת פרטית או שרת שאינו השרת של חברת Applicell, אלא בהסכמתה המפורשת של Applicell ובכפוף לתשלום בהתאם.
  • אחרי רכישת התוכנה באתר www.milometer.co.il, ינתן לך רישיון שימוש אישי בתוכנה. סיסמת השימוש בתוכנה תישלח אליך בדוא"ל, אל הכתובת שתזין בתהליך ההרשמה.
  • תוקפו של רשיון השימוש הינו ל-5 חודשים מיום הרכישה, או לכל תקופה אחרת אשר תוגדר על ידי חברת Applicell.
  • בזמן השימוש בתוכנה, על המחשב להיות מחובר לאינטרנט. במידה ולא יהיה קשר רציף לאינטרנט לא ניתן יהיה להתשמש בתוכנה.
  • הינך מסכים כי לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תחכיר ו/או תפיץ ו/או תעביר ו/או תמחה בכל אופן שהוא את זכויותיך על פי הסכם זה, כולם או חלקן, לצד שלישי וכי לא ו/או תרשה ברישיון מישנה לצד שלישי, ולא תחלוק עם צד שלישי בכל דרך שהיא את זכויותיך על פי הסכם רישיון זה.
  • הרישיון הניתן לך על-פי הסכם רישיון זה, הוא למטרת לימוד למבחן פסיכומטרי לחמישה חודשים מיום הרכישה בלבד. אין להשתמש בתוכנה, כולה או חלקה, במישרין או בעקיפין, מעבר לתקופה הנ"ל או למטרה ו/או שימוש אחרים ו/או נוספים מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לאפליקציות אחרות.
   מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, אין לבצע פענוח מכל סוג שהוא של התוכנה, לרבות הנדוס לאחור(reverse engineering) ו/או דקומפילציה (decompilation). אין לשנות את התוכנה, כולה או חלקה ו/או לשלב אותה בתוכנות אחרות.
  • אין להעתיק את התוכנה, כולה או חלקה, להפיצה, לשדרה, להציגה, לפרסמה ליצור עבודות נגזרות. אין להעתיק ו/או לשכפל את התיעוד הנלווה לתוכנה, לרבות סימנים, תווים, מילים או מלל אחר.

 2. זכויות חברת Applicell בתוכנה:
  התוכנה היא בבעלות חברת Applicell בלבד, וכל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, בתוכנה הינן ותישארנה של חברת Applicell. רישיון זה אינו מעניק לך כל זכות בתוכנה למעט זכות השימוש המוגבלת המוענקת לך במפורש בהסכם רישיון זה, ולתקופת הזמן הנקובה ברישיון.
  התוכנה מכילה חומרים שונים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, קול, שכולן בבעלות חברת Applicell. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש בתוכנה או בכל חלק ממנה לכל מטרה שהיא לרבות לשם יצירת יצירה נגזרת.

 3. אחריות מוגבלת:
  1. התוכנה נמכרת לך "as is" (כמות שהיא). חברת Applicell מתחייבת כי התוכנה תפעל באופן מהותי בהתאם למפורט בתיעוד הנלווה לה, במשך חמישה חודשים מיום הרכישה. במקרה שהתוכנה אינה פועלת בתנאי האחריות המוגבלת כאמור, מסיבות הקשורות חברת Applicell ובתוכנה, חבותה היחידה של חברת Applicell תהיה, על פי שיקול דעתה הבלעדי: א. תיקון או החלפה של התוכנה; או - ב. החזרת המחיר ששולם עבור התוכנה. התנאים המוקדמים המצטברים לחבות זו הם: א. הודעה על כך שהתוכנה אינה עומדת בתנאי האחריות המוגבלת תתקבל אצל חברת Applicell בתוך תקופת 7 הימים מרכישה, בצירוף קבלה או אישור רכישה בגין רכישת התוכנה. ב. השימוש בתוכנה נעשה על ידך אך ורק בהתאם לשימוש ולמטרה שלהם נועדה, ולא נעשה בה כל שימוש חריג ו/או מזיק ולא הוכנס בה שינוי כלשהו על ידך.
   מעבר לאחריות בהתאם לסעיף זה, חברת Applicell לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת לתוכנה, לרבות למצבה, להתאמתה לשימוש או מטרה כלשהם ו/או לתיעוד הנלווה לתוכנה או ללימוד ו/או להצלחה ו/או לכישלון במבחן הפסיכומטרי.
  2. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים (לרבות מילים, פירושים, קבצי אודיו וכו') המצויים בתוכנה, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם באתר משום המלצה או חוות דעת בדבר השימוש בהם ו/או הסיכויים שיופיעו בבחינה כזו או אחרת. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.
  3. בכפוף לאמור בסעיף 3.א. לעיל, חברת Applicell לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסדים מכל סוג שהוא אשר ייגרמו, אם ייגרמו, לך ו/או לצד שלישי כלשהו והנובעים משימוש ו/או אי שימוש בתוכנה ולרבות נזק ו/או הפסד הנובעים מתקלות בתוכנה.
  4. חברת Applicell עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולת התוכנה וכן את איכותה, אמינותה, ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלול בה, אולם היא אינה יכולה, מבטיחה או מתחייבת לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתה של התוכנה ו/או האתר באמצעותו ניתן הרישיון בתוכנה (להלן: "האתר") יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות (לרבות נזקים, קלקולים, תקלות תוכנה וחומרה או שגיאות במלל או בפרשנות) ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי חברת Applicell. הנך מצהיר בזאת ומסכים כי חברת Applicell ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת התוכנה באמצעות האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי בתוכנה ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש בתוכנה ו/או באתר או חוסר היכולת להשתמש בתוכנה ו/או באתר ו/או מידע שניתנת אליו גישה באמצעות האתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים או מידע, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי בתוכנה ו/או באתר ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים בתוכנה ו/או באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו עליך בלבד. הנך מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולת ותוכן התוכנה ו/או האתר.
  5. חברת Applicell עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב שלה באמצעי ההגנה העומדים לרשותה אולם, לעיתים, מאמצים אלה נכשלים, והנך מאשר אפוא, כי ידוע לך כי חברת Applicell אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב שלה כאמור לעיל, עובדה אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך שחדירה למערכות המחשב של חברת Applicell ו/או למערכות המחשב של אתרי חברת Applicell מהווה עבירה פלילית, וכי הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לבצע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה למערכות אלה לרבות סקירת נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשבים אלו, פיצוח מערכות ההצפנה ו/או אבטחה המגנות על מערכות אלו.
  6. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הינך מסכים כי בכל מקרה תוגבל אחריותה המרבית של חברת Applicell לסכום ששילמת עבור התוכנה בלבד.

 4. שינויים:
  הנך מאשר, כי ידוע לך כי חברת Applicell תהיה רשאית לשנות את תוכן התוכנה בכל עת. חברת Applicell תעשה את מירב המאמצים להודיע על שינוי כאמור לעיל בהודעה שתפורסם באתר.

 5. במידה שאחד מתנאי ו/או סעיפי הסכם זה יוכרזו כבטלים או שיבוטלו או שיוכרזו בלתי אכיפים על ידי בית משפט מוסמך, הכרזה ו/או ביטול כאמור לא ישפיעו ולא יגרעו מתוקפם של תנאיו האחרים של הסכם רישיון זה.


 6. סמכות שיפוט:
  הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בעל הסמכות הרלוונטית בתל-אביב בלבד. על הוראות הסכם רישיון זה יחולו, הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 (להלן-החוק) ככל שאינם סותרים תנאי הסכם רישיון זה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי הסכם רישיון זה לבין החוק, יחול תנאי הסכם הרישיון.