Milo Meter
מבצעים
קישורים
אודות הבחינה
איך בוחרים קורס פסיכומטרי?
טיפים לבחינה הפסיכומטרית
ריכוז הורדות
מילומטר – נסה חינם עכשיו
מילומטר – אהבתי, רוצה לקנות
מילומטר לסלולר
למה מילומטר?
תגובות משתמשים
תכונות עיקריות
טבלה השוואתית
מה זה memoWise?
מבצעים
קישורים
עזרי לימוד חיוניים
   שלום אורח !  (התחבר \ שכחתי סיסמא) 23.04.24   

הורדות
נסה בחינם
רכישה
עד עכשיו הורידו : 4074 תלמידים

לא מרוצים? תוכלו להתחרט ולקבל את כספכם בחזרה תוך שבוע מיום הקנייה

לרכישה טלפונית בכל שעה
חייגו 03-5114200חדשות פסיכומטרי


מילה יומית
תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר ובמותג "מילומטר"

כללי
 1. האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת אפליסל בע"מ (להלן: "החברה")
 2. תנאי השימוש באתר "מילומטר"(להלן: "האתר") מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן גם לנשים.
 3. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ועל כן הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד וכן לתשלום אשר תשא בו בהתאם לתנאים המפורטים באתר.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים).
 5. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג המופיע באתר או שהאתר מפנה אליו, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) מדגם, עיצוב גרפי או ארכיטקטורה של האתר.

תנאי השימוש באתר
 1. הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה זו -
  1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
  2. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר
  4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
  5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  6. אין לקשר לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  7. אין לקשר לתכנים מאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש.
  8. החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אתר בעניין זה.
  9. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר
  10. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

תכני האתר
 1. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם והזכויות בהם הינם של החברה. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך ולעיתים המאפשרים ו/או יאפשרו לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של החברה. מסירת תכנים לפרסום באתר או שימוש אינטראקטיבי באתר אינה מקנה כל זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם או שהשימוש ימשך.

  במידה ויתפרסם מידע או חומר על ידך, החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש באתר.

  בעת שיגור או מסירת מידע או שימוש במידע שבאתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך וחובה עליך לבדוק את המידע המתפרסם באתר ולהקפיד שתכנים שתעביר באמצעות האתר יהיו חוקיים ונכונים ולהימנע מכל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

  החברה רשאית לסרב לאפשר גישה או שימוש באתר, או לנתק לאלתר כל משתמש או להשמיט כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש הרישיון זה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואין הן גורעות ממנה.

  במידה ויתפרסם משוב לגבי התכנים המתפרסמים באתר יהיה להתייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. החברה אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של התכנים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה וכלל התכנים באתר או בתוכנה אינם תחליף לבדיקה ולימוד עצמי או במידת הצורך התייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת בלשנים, אנשי שפה, עורכי דין, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, מקום שהתייעצות כזאת נדרשת ).

שירותים הטעונים רישום
 1. באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה ותשלום. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו בצורה מדויקת ושלמה ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות לרבות תשלום במחיר הנקוב לשירות.
  השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
  בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות שבאתר ובמקרה הצורך לבטל הרישום וכל זאת על אחריותך המלאה. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לחברה בעלת האתר באופן מקוון באתר השירות.
  הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה או אם תידרש לכך על פי כל דין.

  במידה ויעשה שימוש במידע או בכל פרט אישי אחר על ידי משתמש או כל צד שלישי ללא ידיעת החברה ומבלי שניתנה הסכמתה לכך מראש ובכתב, לא תהיה החברה אחראית לכל פגיעה ו/או לנזקים בגין התנהגות זו והמשתמש מצהיר בחתימתו על תנאי שימוש אלה כי ידוע לו שיתכנו חדירות של גורמים ברשת על אף כל מאמצי החברה למנוע זאת, וכי יתכן ומידע אודותיו או בנוגע לפרטים יעביר לחברה יכול להיחשף.
  בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
  שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות הסבירה בעיניך.
  החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או בתכנים לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע חברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים;
  • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתר;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום)
  • אם יש לך חוב כספי לחברה, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

קישורים באתר
 1. באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. חלק מתכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים אחרים אלה שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

תכנים לימודיים פדגוגיים
 1. באתר תמצא תכנים בנושאים אקדמאיים ו/או אוניברסיטאיים, לרבות מידע על הבחינה הפסיכומטרית. האתר מכיל חומר לימודי רב שנכתב על ידי עובדי החברה ולפי מיטב ידיעתם והכרתם.

  על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם באתר משום המלצה או חוות דעת בדבר השימוש בהם ו/או הסיכויים שיופיעו בבחינה כזו או אחרת. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

  לחץ כאן לתנאי השימוש במוצר מילומטר

תכנים מסחריים
 1. יתכן ובאתר יתפרסמו תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות (בנרים), הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.או מוצרים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול או בכל דרך או אמצעי אחר.
  החברה לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ועל המשתמשים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
  כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר והיא באחריותך הבלעדית. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים ב-אתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני
 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

  אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

  סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

  במסירת תכנים שלך לפרסום באתר ו/או מידע מכל סוג שהוא אתה מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין. והכול ללא תשלום כל תמורה בגין כך.

אחריות החברה
 1. התכנים ב-אתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם אלא על פי תנאי המוצר הנרכש ובהתאם לתנאים הנקובים בו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המוצר, הצלחתך בבחינה, תכונות של התכנים שהופיעו בו או באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  החברה לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לכל עניין שהוא לרבות בגין שימוש שתעשה באתר או במוצרים ובשירותים שיוצעו על פיו.או פרסומים שיתבצעו באתר על ידי צד שלישי אחר

  כל החלטה שתקבל ביחס ו/או בהסתמך על תכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. החברה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

  החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

שיפוי
 1. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה או טענה או תביעה בניגוד להם. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר או מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

  במידה והמשתמש הינו חברה או אישיות משפטית אחרת שאיננה אדם – לעניין סעיף זה האחריות תהיה הן של החברה והן של כל בעל מניות בה ו/או מנהל בה, ביחד ולחוד.

שינויים באתר והפסקת השירות
 1. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי- נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בוררות וסמכות שיפוט
 1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב-אתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בית משפט במחוז תל-אביב בלבד, על פי הסמכות המוקנית לאותו בית משפט ונשוא התביעה, אשר יהיה בעל הסמכות הבלעדית לדון בנושא

  על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על-אף האמור לעיל, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

maGma   2006-2008© copyright All rights reserved Applicell LTD 03-5114200